GS-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem


Załączniki do procedury:
Oświadczenie

Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Zbywania Lokali

Krowodrza:

 • Zofia Kujałowicz, pok. 214, tel.: (12) 616-9866
 • Maria Prochowska, pok. 214, tel.: (12) 616- 9867
 • Jarosław Buczek, pok. 214, tel.: (12) 616- 9867

Nowa Huta:

 • Beata Wątor: pok. 217, tel.: (12) 616 -9870
 • Bernadeta Wojas, pok. 217, tel.:(12) 616- 9870
 • Anna Leszczyńska pok. 217, tel.:(12) 616- 9871
 • Agnieszka Nowowiejska - Jamrozik, pok. 217, tel. (12) 616 9871

Podgórze:

 • Ewa Kasperczyk, pok. 213, tel.:(12) 616 9852
 • Monika Oraczewska, pok. 215, tel.:(12) 616 9865

Śródmieście:

 • Magdalena Pasieka, pok. 216, tel.:(12) 616 9868
 • Gabriela Malina, pok. 216, tel.:(12) 616 9868
 • Marta Maśnica, pok. 216, tel. (12)616 9868

 

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/IDZ

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - o którym mowa w pkt. 3, składany w Wydziale Mieszkalnictwa przed złożeniem w Zarządzie Budynków Komunalnych wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. (www.bip.krakow.pl procedury ML).

2) Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, składany po uzyskaniu z Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (złożony do 31.12.2014r.).

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny najemcy do zajmowanego lokalu, tj. umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony oraz pismo Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzające aktualność tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i określające aktualny i zupełny krąg najemców.

4) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowany jest małżonek (dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie mają różne adresy zameldowania).

5) W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w okresie najmu lokalu mieszkalnego - dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy. W przypadku orzeczonej sądownie separacji lub rozwodu najemca winien dołączyć do wniosku prawomocne orzeczenie sądu orzekające o rozwodzie lub separacji.

6) Oświadczenie dotyczące danych osobowych zgodnie z załącznikiem do procedury oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w tym załączniku.

7) W przypadku lokalu powstałego z adaptacji części budynku – dokumenty dotyczące przedmiotowej inwestycji, niezbędne do sprzedaży lokalu tj.:

pozwolenie na adaptację,

pozwolenie na użytkowanie lokalu powstałego w wyniku adaptacji,

protokół odbioru lokalu powstałego z adaptacji,

tytuł prawny do lokalu powstałego z adaptacji,

projekt techniczny lokalu przeznaczonego do adaptacji,

Dokumenty wymienione w pkt 2-7 wnioskodawca składa w oryginale lub w uwierzytelnionych, na każdej stronie kopiach, u pracownika przyjmującego wniosek. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

W przypadku złożenia dokumentów przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa do wykupu lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego zostaje załączona do akt sprawy, a oryginał okazany do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Do czasu uzupełnienia dokumentacji przez najemcę sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Wnioskodawca/najemca składa wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami we właściwym Biurze Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych.Opłaty

Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego, wykonania indywidualnej inwentaryzacji architektonicznej i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, opłaty notarialne i sądowe, koszty odpisów z ksiąg wieczystych i wypisów z rejestru gruntów, koszty uzyskania świadectw energetycznych oraz koszty innych działań, których podjęcie jest niezbędne do przeznaczenia lokalu do zbycia-ponosi wnioskodawca.

Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, nie wcześniej jednak niż po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu stanowiącego załącznik do wskazanego zarządzenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

Po przeprowadzeniu czynności dot. potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu przez wnioskodawcę, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przesyła do Zarządu Budynków Komunalnych informację o wynikach postępowania, w tym w zakresie:
a) zasadności kontroli najmu w ramach uprawnień właścicielskich,
b) potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowości posiadanego przez wnioskodawców/najemców tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
c) ustalenia aktualnego i zupełnego kręgu najemców danego lokalu mieszkalnego.

2) Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Po przyjęciu wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego Zarząd Budynków Komunalnych:
a) informuje o konieczności dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 3 - Dokumenty od wnioskodawcy (strony),
b) sporządza kartę informacyjną mieszkania zawierającą w szczególności wykonane remonty za środki Gminy Miejskiej Kraków w okresie ostatnich 5 lat,
c) kompletuje informacje w zakresie dotyczącym wyłączeń ze sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 pkt. 1-7 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców /z późn. zm./,
d) przeprowadza kontrolę zasadności najmu w ramach prowadzonego zarządu,
e) w razie potrzeby:
 potwierdza aktualność posiadanej dokumentacji inwentaryzacyjnej lokalu,
 zleca wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lokalu (za sporządzenie, której pobiera opłatę) lub budynku (w przypadku, gdy nie została wykonana wcześniej) występuje do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego,
f) sporządza aneks do umowy najmu na podstawie wykonanej inwentaryzacji architektoniczno budowlanej, zawierający oświadczenie najemcy, iż zapoznał się z inwentaryzacją lokalu i nie wnosi do niej żadnych uwag,
g) potwierdza czy najemca korzystał z ulg przy czynszu (dotyczy adaptacji) od daty wykonania adaptacji,
h) przesyła wniosek wraz z zebranymi informacjami i dokumentami, o których mowa w lit. a-g wraz z oświadczeniem (zawartym w piśmie ZBK), iż wspólnota mieszkaniowa nie zgłosiła zastrzeżeń uniemożliwiających obliczenie prawidłowej wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

3) Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa

Dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków i niekompletne wnioski zwraca - w terminie 1 miesiąca - do Zarządu Budynków Komunalnych
Podejmuje czynności wyjaśniające, w wyniku których:
a) sprawdza stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem,
b) przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia czy nie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem, w tym poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców w sprawie o zwrot nieruchomości,
c) sprawdza, czy nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,
d) sprawdza, czy nie zachodzi konieczność wstrzymania sprzedaży lokalu z uwagi na przesłanki określone w § 1 pkt 8-14 uchwały,
e) sprawdza, czy wnioskodawca (najemca) lub jego współmałżonek nie nabyli uprzednio od Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty,
f) przyjmuje od wnioskodawców/najemców oświadczenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury,
g) zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej,
h) poświadcza prawo własności Gminy Miejskiej Kraków (odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali oraz wypis z rejestru gruntów),
i) przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu nieruchomości (lokalu) do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lub przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłączeniu ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości (lokalu) w przypadku uznania, iż przemawia za tym ważny interes Gminy Miejskiej Kraków,
j) przygotowuje protokół rokowań w sprawie po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. i,
k) przekazuje dokumentację do kancelarii notarialnej,
l) reprezentuje Gminę Miejską Kraków w transakcji sprzedaży sporządzanej w formie aktu notarialnego,
m) odnośnie wniosków posiadanych przez Wydział Skarbu Miasta, w których istnieje wątpliwość odnośnie aktualnego i zupełnego kręgu najemców, Wydział Skarbu Miasta występuje do Wydziału Mieszkalnictwa o potwierdzenie aktualności tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i określenie aktualnego i zupełnego kręgu najemców.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 34 ust.1 pkt 3, ust.3, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 651).
 2. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.).
 3. Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 4. Art. 75 § 2, art. 76 § 1 i 2 i art. 76 a § 1 – 4 oraz art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), stosowane odpowiednio w zakresie odbierania oświadczeń od stron i wydawania zaświadczeń.
 5. Art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 nr 287 poz. 1687).
 6. Art. 362 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 707).
 7. Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566, poz. 3721, z późn. zm.).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)
 3. Biura Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych.
 4. Zarząd Budynków Komunalnych os. Złotej Jesieni 14.


Informacje dodatkowe dla klienta

1) W sprawach procedowanych przez Wydział Skarbu Miasta, brak zgłoszenia się najemcy w oznaczonym w korespondencji terminie poczytany może zostać jako rezygnacja z wykupu najmowanego lokalu co skutkować będzie koniecznością złożenia ponownego wniosku zgodnie z obowiązującą procedurą.
2) Terminy przewidziane niniejszą procedurą mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Kraków.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: