KM-19
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymiana prawa jazdy:

a) na nowy wzór,

b) zagranicznego


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy:

- Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 9106, 12 616 9107 – złożenie wniosku oraz odbiór dokumentów.

- ul. Wielicka 28a, II p., stanowisko informacyjne, tel. 12 616 5756 – złożenie wniosku.

- Os. Zgody 2, I p., stanowisko informacyjne, tel. 12 616 8745 – złożenie wniosku.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Procedura wymiany prawa jazdy opracowana w języku migowym

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wymianę prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

II. Załączniki do wniosku:

1) Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2) Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

3) Tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej – nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4) Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

5) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.

6) Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).Opłaty

1. Opłata za wydanie:

prawa jazdy – 100 zł + 0,50 (opłata ewidencyjna)

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bakowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Numery kont:

Opłata skarbowa - 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Opłata ewidencyjna oraz opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783.Forma załatwienia

1. Wydanie dokumentu prawa jazdy.

2. Odmowa dokonania ww. czynności w drodze decyzji administracyjnej.

 Termin załatwienia

1) 14 dni - polskie prawo jazdy oraz prawo jazdy wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) pozostałe - 14 dni od otrzymania z zagranicznego organu potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Potwierdzenie i uzyskanie danych zamieszczonych na oryginale zagranicznego prawa jazdy.Tryb odwoławczy

1) Od wydania dokumentu prawa jazdy przysługuje klientowi pisemne wezwanie organu wydającego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu wobec niego czynności. Klient może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

2) Od wydanej decyzji administracyjnej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzjęPodstawa prawna

1) Art. 14 i art. 124 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. – w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. – w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. – w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447).Dostępność procedury

Procedura wraz z wnioskiem jest dostępna:

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa

- al. Powstania Warszawskiego 10, stanowiska Referatu Praw Jazdy

- ul. Wielicka 28 a, stanowisko informacyjne

- os. Zgody 2, stanowisko informacyjne

2) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806 .Informacje dodatkowe dla klienta

1) Komplet dokumentów o wymianę prawa jazdy można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

2) Wymienione prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a) za pośrednictwem poczty- z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,

b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie dotychczas posiadanego prawa jazdy.

3) Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczasowego dokumentu wnioskodawcy.

4) W przypadku ubiegania się wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym sporządzonych: w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44 oraz w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego, w związku z tym złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy wiąże się z wygenerowaniem profilu kandydata na kierowcę, który jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu.

5) Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polski dokument jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

6) Prawa jazdy kategorii:

- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego,

- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: