KM-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1) brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2) ze zmianą danych


Załączniki do procedury:
Wniosek

Sprawę załatwia

Referat Rejestracji Pojazdów I, II - dla Krakowa - Śródmieścia oraz Krowodrzy

al. Powstania Warszawskiego 10 Kraków, Centrum Administracyjne, parter,

Referat Rejestracji Pojazdów III - dla Krakowa - Nowej Huty

os. Zgody 2 Kraków, I piętro,

Referat Rejestracji Pojazdów IV - dla Krakowa - Podgórza

ul. Wielicka 28a Kraków, II piętro.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek (dostępny tutaj) o wymianę dowodu rejestracyjnego - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny.

2) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3) Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

5) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

6) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

7) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

b) pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

5) Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa:

04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Opłaty związane z rejestracją pojazdów oraz opłata ewidencyjna:

33 1240 4650 1111 0010 2934 3783Forma załatwienia

1) Dowód rejestracyjny wraz z oryginałem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym (o ile występuje) zostaje zwrócony właścicielowi z jednoczesnym pouczeniem go o obowiązku jego oddania przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego.

2) Wydanie pozwolenia czasowego następuje gdy wydania tego dokumentu zażąda właściciel.

3) Wydanie decyzji i nowego dowodu rejestracyjnego.Termin załatwienia

Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta - PWPW S.A.

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest do odbioru.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna

1) Art. 71 ust. 1, art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jedn. z dnia 30 sierpnia 2012 r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.).

2) § 12a, § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów tekst jednolity z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz.1322, z późn. zm.).

3) § 5 ust. 1, § 9 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tekst jednolity z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.).

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 22 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 617).

6) Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).Dostępność procedury

a) Na stanowiskach informacyjnych Referatów Rejestracji Pojazdów: al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 oraz ul. Wielickiej 28 a.

b) Na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824 .Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zachęcamy do wykonania badania technicznego przed wymianą blankietu dowodu rejestracyjnego, celem sprawdzenia prawidłowości danych technicznych i identyfikacyjnych występujących w rzeczywistości w pojeździe oraz tych, które zostały zamieszczone w w/w dokumencie. Zapobiegnie to ewentualnej konieczności dokonywania ponownej wymiany blankietu dowodu rejestracyjnego, celem skorygowania zamieszczonych w jego treści danych w terminie późniejszym oraz poniesienia dodatkowych kosztów

2) Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego.

3) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.