SC-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków,

  • Referat Rejestracji Bieżącej stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 301, 307, tel. 12-616-55-44, fax. 12 616-55-20
  • Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII stanowiska ds. archiwum urodzeń p. II, pok. 211,212, 200, tel. 12-616-55-36, fax. 12 616-55-20

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 326 tel. 12-616-88-56, fax. 12 616-88-24 oraz stanowisko ds. zmian i uzupełnień p. III, pok. 323, tel. 12-616-88-60, fax. 12 616-88-24Sprawdź czy spełniasz warunki

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).

2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka.

  • dowód osobisty lub paszport

3. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (nie dotyczy matki, której akt urodzenia został sporządzony w USC w Krakowie).

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie względnie odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla kobiet, które pozostawały w związku małżeńskim). Nie dotyczy aktu małżeństwa lub zgonu sporządzonego w USC w Krakowie.

5. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego (nie dotyczy dziecka, którego akt urodzenia został sporządzony w USC w Krakowie).Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu).

2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).Termin załatwienia

1. Niezwłocznie.

2. Do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.Podstawa prawna

1. Art. 7 ust 3a, art. 22 art. 43 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, ze zm.).

2. Art. 72 - 77, 89, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).Dostępność procedury

1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
2.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: