SA-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał. Nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)
  2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca stałego lub czasowego oraz wydanie potwierdzenia wymeldowania.

 

 Termin załatwienia

NiezwlocznieDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-33Podstawa prawna
  1. Art. 15-15a, ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)
  2. § 9-10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. poz. 1475)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Wymeldowania dokonuje się osobiści lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
  3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
  5. Formularz do wymeldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym.
  6. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl