SC-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonów


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-5

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków, stanowiska ds. rejestracji zgonów II p,. pok. 208, III p., pok. 306, tel. 12 616-55-32, fax. 12 616-55-20

• Referat USC dla Dzielnic od XIV-XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowisko ds. Rejestracji Zgonów III p., pok. 324, tel. 12 616-88-21, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:

• dowód osobisty lub paszport

5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.Opłaty

1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

3. Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach banku Pekao na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

Konto dla rozliczeń transgranicznych: BIC Bank Pekao S.A.: PKOPPLPW

PL 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905Forma załatwienia

1. Sporządzenie aktu zgonu.

2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu.Termin załatwienia

1. Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212)

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.

w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

4. art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r., poz.783).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

9. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz.687 ze zm.)

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2015r. poz.388).Dostępność procedury

1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
2.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Uwaga!

W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego,urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.

Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: