ZBK-9

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Zawarcie umowy o dostęp i korzystanie z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o zawarcie umowy,

2) Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów lub dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo innego właściwego Rejestru, uzyskane nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku,
  • umowa spółki cywilnej ( w przypadku spółek cywilnych),
  • oznaczenie lokalizacji objętej wnioskiem nieruchomości na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej,
  • dokumenty określające uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu i eksploatacji sieci teletechnicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893, 2281, z 2016 r. poz. 147, 542, 903, 904),
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika,

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Zawarcie umowy o warunkach dostępu i korzystania z budynku w celu zapewnienia telekomunikacji oraz dostępu i korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnejTermin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W szczególnych przypadkach –stanowiska właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, innych jednostek, osób fizycznych lub prawnych.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 2578/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie określenia warunków dostępu i korzystania z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: