Karta usługi AU-10  Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- wyrys z mapy ewidencji gruntów

- szkice / rysunki

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z uprawnieniami projektantów i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą

- pełnomocnictwo

- krs