Karta usługi AU-6  Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Pozwolenie na rozbiórkę


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 

Uwagi!

Ze względu na uwarunkowania prawne aktualnie usługa nie może być zrealizowana drogą elektroniczną.


1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- zgodę właściciela obiektu /oryginał/
- wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
- szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu /oryginał/
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych /oryginał/
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia /oryginał/
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/
- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu /oryginał/
- pełnomocnictwo