Karta usługi WS-68 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zmian projektu robót geologicznych w formie dodatku

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

Tak z uwagami-1 i 2.1,2

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZAŁĄCZNIKÓW (projekt robót geologicznych) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), projekt robót geologicznych (dodatek do projektu robót geologicznych) przekłada się do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach.

 

 

Uwagi:

1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków.
2. Załącznikiem do wniosku jest oryginał projektu robót geologicznych w 2 egzemplarzach.
3. Złożenie niektórych dokumentów w ten sposób może skutkować wezwaniem do przedłożenie oryginału w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.