BIP, bip.krakow.pl http://bip.krakow.pl pl-pl Mon, 06 Jul 20 02:39:52 +0200 Raport o stanie Gminy 2019 http://bip.krakow.pl/?news_id=126440 Przedstawiamy Raport o Stanie Gminy 2019 dla Miasta Krakowa, przygotowany zgodnie z wymaganiami Ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje informację o realizacji przez Miasto Kraków polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument został dziś przekazany Radzie Miasta Krakowa.

Zapraszamy do lektury (-> odnośnik do raportu)

]]>
Mon, 08 Jun 20 15:17:44 +0200
Ogłoszenie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020 http://bip.krakow.pl/?news_id=124638 Tue, 28 Apr 20 12:51:06 +0200 WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW http://bip.krakow.pl/?news_id=126380 Fri, 05 Jun 20 14:43:13 +0200 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków http://bip.krakow.pl/?news_id=126521 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

]]>
Tue, 16 Jun 20 11:37:23 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://bip.krakow.pl/?news_id=128481 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" wraz z niezbędną dokumentacją w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 22 Jun 20 09:27:26 +0200
Realizacja Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków http://bip.krakow.pl/?news_id=128559 Tue, 23 Jun 20 07:58:45 +0200 Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości dotycząca lustra czynszowego http://bip.krakow.pl/?news_id=128716 Thu, 25 Jun 20 11:41:38 +0200 Zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie dobry start – składanie wniosków na nowy okres 2020/2021 http://bip.krakow.pl/?news_id=128714 Thu, 25 Jun 20 10:46:35 +0200 Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ http://bip.krakow.pl/?news_id=128715 Thu, 25 Jun 20 10:49:33 +0200 PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH PODCZAS UPAŁÓW! http://bip.krakow.pl/?news_id=128912 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:59:12 +0200
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej http://bip.krakow.pl/?news_id=128898 Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości.

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:00:35 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://bip.krakow.pl/?news_id=128764 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 10 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:56:41 +0200
Znamy Filantropów Krakowa 2019! http://bip.krakow.pl/?news_id=128894 Tytuł Filantropa Krakowa od 20 lat przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2019 zostali uhonorowani: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

]]>
Mon, 29 Jun 20 11:05:32 +0200
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy 2019 http://bip.krakow.pl/?news_id=128976 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

]]>
Wed, 01 Jul 20 13:01:27 +0200
„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://bip.krakow.pl/?news_id=128972 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

]]>
Thu, 02 Jul 20 10:13:16 +0200
XLII sesja Rady Miasta Krakowa http://bip.krakow.pl/?news_id=129005 Została zwołana XLII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 07:08:28 +0200
XLIII sesja Rady Miasta Krakowa http://bip.krakow.pl/?news_id=129006 Została zwołana XLIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 07:10:04 +0200
Informacja o wejściu w życie tzw. uchwały krajobrazowej http://bip.krakow.pl/?news_id=129015 Od 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U. z 9 marca 2020 r., poz. 1984). Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:01:02 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://bip.krakow.pl/?news_id=129011 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „3 dni z FAR”-warsztaty i konsultacje online dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów na platformie ZOOM przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

]]>
Wed, 01 Jul 20 09:15:21 +0200
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://bip.krakow.pl/?news_id=129007 Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 08:21:02 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://bip.krakow.pl/?news_id=129080 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzanie na TAK III” przez Fundację Czyżyny

]]>
Thu, 02 Jul 20 07:39:07 +0200
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu planszy z tablicami - Zakrzówek http://bip.krakow.pl/?news_id=129039 Wed, 01 Jul 20 15:19:38 +0200 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń lipiec 2020 http://bip.krakow.pl/?news_id=129008 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.

]]>
Wed, 01 Jul 20 13:33:48 +0200
Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. http://bip.krakow.pl/?news_id=129086 Thu, 02 Jul 20 09:03:48 +0200 Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych http://bip.krakow.pl/?news_id=129103 Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:38:27 +0200
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW W KRAKOWIE http://bip.krakow.pl/?news_id=129102 Thu, 02 Jul 20 11:51:53 +0200 Rozpatrzenie wniosków http://bip.krakow.pl/?news_id=129137 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:37:35 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://bip.krakow.pl/?news_id=129136 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:35:42 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://bip.krakow.pl/?news_id=129165 Od dnia 3 lipca 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:41:22 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://bip.krakow.pl/?news_id=129167 OGŁOSZENIE (uzupełniające do ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2020 r.) o nowych zasadach składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:12 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://bip.krakow.pl/?news_id=129170 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 13 lipca 2020 r.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:54:11 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://bip.krakow.pl/?news_id=129180 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty „Radzenia z samotnością-Bezpiecznie i Mądrze” dla osób niepełnosprawnych – Seniorów przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:51:39 +0200