Dokument archiwalny


Zgłoszenie zmian wpisu przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą


Wniosek o zmianę danych ewidencyjnych należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o CEIDGIPIP, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „x" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. Natomiast dane informacyjne (m.in. data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalnosci gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej) można zmienić w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Czyli, jeśli np. przedsiębiorca zawiesił firmę, nie musi już w ciągu 7 dni zmieniać wpisu w CEIDG.