Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282) nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Punktu Obsługi Mieszkańców przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

 

Będą rozpatrywane tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji.

 

Informacja dotyczące przebiegu postępowania:

1. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przedłożenie w toku postępowania rekrutacyjnego nw. dokumentów w języku polskim:

a) dokument potwierdzający tożsamość,

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych (formalnych),

drugi etap - test z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

3. Analizę zgodności wykształcenia z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze dokonuje się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

4. Wymagany „staż pracy” rozumiany jest jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru – potwierdzone świadectwem pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy zaświadczeniem o zatrudnieniu)

Wymagane „doświadczenie zawodowe” rozumiane jest jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp. potwierdzone umową, opinią.

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji procedury naboru.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 5 lat od zakończenia procedury naboru.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych są administratorzy techniczni aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.