Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.


 

KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

Skład komisji:

 

Przewodniczący Komisji: Przemysław Stępak

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Urszula Theodorikas

 

Sekretarz Komisji: Aneta Aftyka

 

Członek Komisji: Małgorzata Lenkiewicz

 

Członek Komisji: Małgorzata Zymańska
Do zadań Komisji Odwoławczej należy rozpatrywanie:

 

1) skarg dotyczących spisu wyborców,

 

2) skarg na postanowienia i Wytyczne Miejskiego Komisarza Wyborczego z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 91 ust. 1 pkt 2 Statutu Dzielnicy,

 

3) protestów wniesionych przez wyborców przeciwko ważności wyborów,

 

4) skarg wniesionych w trybie §113 ust. 3 Statutu Dzielnicy.

 

Komisja Odwoławcza działa kolegialnie rozstrzygając wszystkie sprawy należące do jej właściwości w formie uchwał.

 

Uchwały Komisji Odwoławczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

 

Członek Komisji Odwoławczej nie może kandydować na członka Rady Dzielnicy ani być mężem zaufania.