Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.


 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(UWAGA! W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY DZIELNICY XVII ZOSTANIE POWOŁANA TYLKO JEDNA OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA)

1. Zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1.  ( ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KOMISJI )

Zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 będą przyjmowane na formularzach stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2019 Miejskiego Komisarza Wyborczego:

 

1) osobiście od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. w godzinach od 8.30 do 15.00 w pokoju nr 24, Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Św. 3-4,

 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. na adres: okw_dzielnice@um.krakow.pl

 

*) w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail, należy na podany adres e-mail przesłać skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego "Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej", podając w tytule maila swoje imię i nazwisko

 

 

Spośród grona kandydatów, którzy w podanym terminie (od 13 do 14 maja 2019 r.) zgłoszą swoje kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, zostaną wylosowane TRZY OSOBY !!!


 

Druk zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej (plik pdf)

 

 

 

2. Kto może zostać powołany na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1.

W skład komisji wyborczej mogą być powołane osoby stale zamieszkujące na obszarze Miasta, co do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 84 ust. 2 Statutu Dzielnicy XVII, tj. osoba nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może być mężem zaufania osoby kandydującej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15; dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15 i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia kandydatury na członka Rady w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15 osoby będącej w stosunku do niej: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

 

Osobom wchodzącym w skład obwodowej komisji wyborczej przysługują diety:

Przewodniczacy komisji - 190 złotych

Zastępca przewodniczącego komisji - 165 złotych

Sekretarz komisji - 165 złotych

Członek komisji - 150 złotych

 

 

3. Zasady doboru członków do Obwodowej Komisji Wyborczej.

W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 2-3 członków.

Obwodową komisję wyborczą, jej przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz członków powołuje Miejski Komisarz Wyborczy, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

 

Zasady doboru członków obwodowej komisji wyborczej:

1) przewodniczący komisji – osoba wskazana przez Miejskiego Komisarza Wyborczego,

2) zastępca przewodniczącego komisji – przedstawiciel właściciela lokalu,

3) sekretarz komisji – osoba zakwalifikowana przez Prezydenta Miasta do komputerowej obsługi przesyłania wyników,

4) 3 członków komisji – osoby, które zgłosiły się do Miejskiego Komisarza Wyborczego najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów. Szczegółowy termin, miejsce i godziny przyjęć kandydatur określi i poda do publicznej wiadomości Miejski Komisarz Wyborczy.

 

Ostateczny skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ustala się w drodze publicznego losowania. Losowanie przeprowadza Miejski Komisarz Wyborczy spośród grona kandydatów, o których mowa w punkcie 4, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

W przypadku braku zgłoszenia członków obwodowej komisji wyborczej według określonych zasad przez uprawnione podmioty w terminie określonym przez Miejskiego Komisarza Wyborczego, skład komisji wyborczej uzupełniony będzie z listy rezerwowej ustalanej przez Miejskiego Komisarza Wyborczego.

 

 

4. Komunikat dla kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 5.

Miejski Komisarz Wyborczy zawiadamia o przeprowadzeniu publicznego losowania spośród zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Losowanie ma charakter publiczny i odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Brackiej 1, sala na I piętrze (na domofonie przed wejściem wybrać nr 5).

 

Rozpoczęcie losowania o godz. 9.00.