Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.


 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKA RADY DZIELNICY XVII W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15

 

 

1. Kto może kandydować na członka Rady Dzielnicy – prawo wybieralności:

 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania* do właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.

 

Nie ma prawa wybieralności osoba:

 

1) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności,

 

2) która jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim, pozbawionym prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 

 

*Wyjaśnienie dotyczące prawa wybierania:

 

Prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady.

 

Nie ma prawa wybierania osoba:

 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

 

 

2. Zgłaszanie kandydatów:

 

Kandydatów na członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15 zgłasza się do Dzielnicowej Komisji Wyborczej Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Szczegółowy termin zgłaszania kandydatów jak też godziny przyjmowania zgłoszeń wyznacza Miejski Komisarz Wyborczy.

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów i godziny przyjmowania zgłoszeń przez Dzielnicową Komisję Wyborczą Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie (os. Na Stoku 15):

od dnia 20 maja 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku, w godzinach od 15.00 do 18.00   ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłaszając kandydata na członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu nr 15, należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

 

Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do danej Rady.

 

Wymienione oświadczenia kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

 

W zgłoszeniu, o którym mowa można wnieść o oznaczenie kandydata na członka Rady w rejestrze kandydatów:

 

1) nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwą lub jednym skrótem nazwy składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),

 

2) nazwą lub skrótem nazwy koalicji partii politycznej z organizacją społeczną popierającą kandydata (składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),

 

3) sformułowaniem "bezpartyjny" lub "niezależny".

 

Fakt poparcia kandydatury oraz zawarcia koalicji powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwe statutowo organy partii lub organizacji społecznej. Potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. Oznaczenie kandydatury umieszczane jest na karcie do głosowania oraz na obwieszczeniu o kandydatach na członków Rady.

 

 

 

3. Wzory zgłoszeń i oświadczeń dla kandydatów na członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 15:

 

1) Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy ( POBIERZ PLIK PDF )

 

2) Druk oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata ( POBIERZ PLIK PDF )