Karta usługi AU-3: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie


Uwagi!


1. Wyłącznie druk wniosku bez załączników. Złożenie wniosku bez załączników skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

a) wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy zawierający określenie:

 

- granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

 

- charakterystyki inwestycji obejmujące:

 

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów- potwierdzone we właściwych zakładach

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

 

b) wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej /oryginał/,

 

c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/ - przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, - przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

 

d) w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/

 

Czas realizacji (dni): 65 dni.