Karta usługi AU-8  Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
- szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
- propozycje rozwiązań zamiennych.
- pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
- w zależności od potrzeb - pozytywną opinię zainteresowanych organów; np. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
- pełnomocnictwo