Karta usługi WS-56 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak width=

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.


Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko nie jest możliwe przesłanie „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” oraz „mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie”, jedynie w formie elektronicznej. Przesłanie w formie elektronicznej kopii mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej jest akceptowalne jedynie w przypadku dopuszczalności takiej formy zgodnie z przepisami o geodezji i kartografii z uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Uwagi !

Nie jest możliwe przekazanie w ten sposób wszystkich załączników.