Dokument archiwalny

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 - w związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów (Dz.U. z 2011 r. nr 121 poz. 693) Rada Miasta Krakowa najpóźniej w październiku bieżącego roku powinna dokonać wyboru ławników na lata 2020-2023.

 

Urząd Miasta Krakowa przygotował formularze wniosku, wzory oświadczeń oraz szczegółową informację dotyczącą wymogów i procedury wyborczej. Są one dostępne na stanowiskach informacyjno-podawczych UMK w lokalizacjach: pl. Wszystkich Św. 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a i os. Zgody 2.

Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty we wskazanych powyżej lokalizacjach do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Informacje i wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej www.bip.krakow.pl - w zakładce „Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 - Informacje dla kandydatów”.

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła następujące uchwały:

 

1) UCHWAŁA NR XXIII/504/19 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023.

 

2) UCHWAŁA NR XXIII/503/19 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

W dniu 6 września 2019 r. zostało przekazane do Komendanya Wojewódzkiego Policji w Krakowie pismo Przewoniczacego Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgniecia informacji na temat kandydatów na ławników.

 

Szanowni Państwo.

W dniu 23 października 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XXVII/612/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023.

 


Z uzyskanych informacji wynika,że ślubowanie ławników wybranych na kadencję 2020-2023 odbędzie sie  w dwóch turach, w dniu 9 grudnia 2019 r.  w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie. Zawiadomienia zostały wysłane pocztą.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 126195230.Odbiór dokumentów przez niewybranych kandydatów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639 ) dokumenty złożone przez niewybranych kandydatów na ławników podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat powinni odebrać w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok.235 (tel. 12 6161435) w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów (w naszym przypadku 23 października 2019 + 60 dni) tj. do 23 grudnia 2019 r. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie ww. dwumiesięcznego terminu (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).