GD-28
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Kierownik Referatu, Przewodniczący Narady Koordynacyjnej:

Beata Słomka-Szczygieł: pok. 327, tel. (12) 616-9767

 

Zastępca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej:

Halina Mikołajska: pok. 326, tel. (12) 616-9768

 

Sekretariat Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Pok. 325, tel. (12) 616-95-93

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wypełniony wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

2. 2 egzemplarze dokumentacji zawierającej propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

3. Inne dokumenty (warunki techniczne, uzgodnienia) mające wpływ na propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (kopia dokumentu).

4. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

 Opłaty

1. Opłatę obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) pobiera się przed wykonaniem czynności uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość należnej opłaty utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434). Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, ogłasza w drodze obwieszczenia wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

 

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie wstrzymuje tych czynności, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

 

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Dowodem uiszczenia opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty lub dowód wpłaty w kasie Urzędu Miasta Krakowa. Przy dokonywaniu wpłat przelewem bankowym na konto nr: 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000 należy podać numer oznaczenia kancelaryjnego, który jest identyfikatorem wniosku dla którego dokonywana jest wpłata.

 

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa oraz z kasach UMK. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

3. Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

 

 Forma załatwienia

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych. Rezultaty narady utrwala się w protokole.Termin załatwienia

Termin narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z narady koordynacyjnej. Decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 7d i art. 28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Zarządzenie nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa.

4. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Na naradach koordynacyjnych koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

2. Przepisu pkt.1 nie stosuje się do przyłączy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania Prezydent Miasta Krakowa wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia: wnioskodawców, podmioty które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub Prezydenta Miasta Krakowa, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w pkt.1 lub sytuowanie przyłączy.

5. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa lub upoważniona przez niego osoba.

6. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym:

a) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;

b) opis przedmiotu narady;

c) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;

d) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;

e) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;

f) stanowiska uczestników narady;

g) wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – o ile zostały złożone;

h) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej;

i) podpisy uczestników narady.

7. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

8. W przypadku gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym złożonym do wniosku, starosta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, zawiadamia podmioty nieobecne na naradzie o jej ustaleniach. Zmiany te uznaje się za uzgodnione, jeżeli zawiadomione o nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłoszone w tym terminie staroście i wnioskodawcy, mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, o ile wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Za przeprowadzenie tej narady nie pobiera się opłaty.

9. Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

10. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej przewodniczący narady zamieszcza adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane o sposobie przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną. Przewodniczący potwierdza adnotację swoim podpisem.

11. Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.

12. Przepisów pkt. 1-12 nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.

13. Wniosek należy złożyć w Wydziale Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, pok. 326, 327. Złożony wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer oznaczenia kancelaryjnego.

14. Podanie przez wnioskodawcę nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail na wniosku znacznie usprawni obsługę dokumentacji.

15. Sprawdzanie stanu sprawy na stronach internetowych: https://projektant.eco.um.krakow.pl  lub www.bip.krakow.pl.

16. Odbiór materiałów: pok. 325, tel. (12) 616-9593.